Uslovi korišćenja

Pristupom na portal stajedem.rs, saglasni ste sa sledećim:

- Sajt stajedem.rs doživljava svoje angažovanje kao društveno koristan rad u smislu omogućavanja pristupačnijeg prikaza deklaracija proizvoda slabovidim osobama.
- Sve informacije i materijali na sajtu stajedem.rs prezentuju se kao informacije prikupljene iz dostupnih izvora i ne predstavljaju nikakav savet, niti preporuku (zdravstvenu ili bilo kakvu drugu).
- Sve informacije i materijale sajt stajedem.rs prezentuje isključivo u dobroj nameri.
- Ne treba da se oslanjate na bilo kakve informacije ili materijale na sajtu stajedem.rs prilikom donošenja ili uzdržavanja od donošenja neke određene odluke sa aspekta zdravlja ili poslovanja, kao i bilo kakve druge odluke.
- Pristup sajtu stajedem.rs nije zamena za fizički pristup prehrambenim proizvodima i nije zamena fizičkom pristupu deklarativnim i svim drugim informacijama u vezi sa prehrambenim proizvodima.
- U svakom smislu sajt stajedem.rs predlaže i u svakom smislu favorizuje fizički pristup prehrambenom proizvodu i fizički pristup deklarativnim i svim drugim informacijama u cilju informisanja u vezi sa prehrambenim proizvodom.
- Sajt stajedem.rs ne garantuje tačnost, potpunost i aktuelnost pruženih informacija i materijala, i u tom smislu sajt stajedem.rs se ograđuje od prihvatanja bilo kakve odgovornosti.
- Pristup sajtu stajedem.rs (uključujući prihvatanje istinitosti svih informacija i materijala na njemu) obavljate na sopstvenu odgovornost. Sajt stajedem.rs, odbacujući svaku garanciju, ne prihvata bilo kakvu odgovornost.
- Sajt stajedem.rs ne prihvata odgovornost za direktne, indirektne, posebne i druge posledične štete bilo koje vrste (uključujući, bez ograničenja, gubitak profita, zdravlja, predviđene uštede, prihoda, podataka, kruga mušterija ili ugovora), koje nastaju iz bilo kog razloga zbog korišćenja bilo koje informacije ili materijala dobijenih direktno ili indirektno sa sajta stajedem.rs.
- Sajt stajedem.rs zadržava pravo na izmene i korekciju bilo kog dela sadržaja sajta u bilo kom trenutku bez prethodne najave i obaveštenja.
- Sajt stajedem.rs odbacuje sve garancije koje se odnose na informacije i materijale na sajtu.
- Sajt stajedem.rs se ne smatra odgovornim za bilo kakva oštećenja, posledice koje nastanu zbog pristupa sajtu i njegovom sadržaju (ili nemogućnosti pristupanja) ili oslanjanja korisnika sajta na bilo koju informaciju koja se na njemu nalazi.
- Sadržaj sajta stajedem.rs je zaštićen zakonima o autorskom pravu i celokupni sadržaj sajta je registrovan u Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije. Nisu dozvoljene nikakve izmene, ili dalja reprodukcija ovog sadržaja. Sadržaj sajta stajedem.rs se ne sme umnožavati, ili koristiti na neki drugi način bez pismenog odobrenja od strane odgovornog lica sajta stajedem.rs. Autorska prava trećih lica se poštuju i podržavaju u svim slučajevima gde sajt stajedem.rs nije vlasnik ili autor predmetnog sadržaja.
- Sajt stajedem.rs prilikom digitalnog prikaza deklaracija i informacija u vezi sa prehrambenim proizvodom, u sekciji «Ostalo» prikazuje podsekciju «Linkovi za originalne fotografije ambalaže». Linkovi predstavljaju originalne fotografije ambalaže prikazanog prehrambenog proizvoda. Svaka neusaglašenost informacija originalnih fotografija i prikazanih digitalnih informacija je apsolutno nenamerna i kao takva je isključivo posledica slučajnog tehničkog propusta. U tom smislu, sajt stajedem.rs se ograđuje od bilo kakve odgovornosti, pružanjem na uvid originalnih fotografija ambalaže prehrambenog proizvoda (aktuelnog ili zastarelog (neaktuelnog)).
- Sajt stajedem.rs odbacuje svaku garanciju i u svakom smislu se ograđuje od aktuelnosti/zastarelosti informacija, odnosno aktuelnosti/zastarelosti prikazanog proizvoda u smislu prisutnosti na tržištu. U sekciji «Ostalo», podsekcija «Linkovi za originalne fotografije ambalaže» korisniku sajta stajedem.rs pružene su na uvid originalne fotografije ambalaže prikazanog proizvoda (kao jedina mogućnost) u cilju upućivanja korisnika sajta na aktuelnost/zastarelost proizvoda.
- Sajt stajedem.rs je otvoren za saradnju sa svim proizvođačima u smislu prijema materijala i sadržaja za objavu, a u cilju ažuriranja prikazanih podataka.
- Sajt stajedem.rs je otvoren za saradnju sa svim proizvođačima u cilju unapređenja komunikacije potrošača (korisnika sajta stajedem.rs) i proizvođača.
- Ako se za bilo koju odredbu ovih odricanja odgovornosti utvrdi da je nezakonita, nevažeća ili neprimenjiva, onda će se ta odredba smatrati izdvojenom i neće uticati na važenje i primenjivost bilo koje od ostalih odredbi.